ᐱᓕᕆᐊᖏ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏ

ᑕᒪᑯᐊᑦ ᑎᑎᖃᑦ ᐃᓚᐃᑦ ᐊᑐᕐᓂᖅᐹᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖏ ᐃᓚᐃᑦᓄᑦ ᐊᑐᕐᓂᖅᐹᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᓚᐅᓂᖏ ᓚᐃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᑦᔪᓯᕐᓄᑦ:    

ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ (ᖁᓛᓄᑦ)

 • ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᐱᓯᒪᒃᒪᖓᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑦ ᐱᔭᐅᓂᖓ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏ ᐱᖁᓰᑦᓗ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᓂᖏ ᐱᑉᓗᒋᑦ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐱᒋᐊᕈᖕᓇᖅᓂᖏ ᓚᐃᓴᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᐱᑦᔪᓰᑦ.   
 • ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᖃᓄᕆᑦᑑᓂᖓ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᒃᓴᑦ (ᐊᖏᕈᑎᑦ ᓚᐃᓴᖃᖏᑦᑐᒥᒃ, ᖃᓄᕆᑦᑑᓂᖓ “B” ᐅᕙᓗᓃᑦ ᖃᓄᕆᑦᑑᓂᖓ “A” ᓚᐃᓴᐅᔪᖅ) ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᑐᕋᖓᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐱᖃᑕᐃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ.   
 • ᓇᓗᓇᐃᕐᓂᖏ ᐱᔭᖃᖅᒪᖓᖏ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᐃᓂᖅ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᒪᖓᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ.
 • ᐱᖃᖅᑎᑦᓂᖏ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᑦᔪᑎᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕋᖓᔪᓄᑦ ᑎᑎᕋᐃᑦ.   
 • ᐱᑕᖅᕕᒋᓇᓱᒃᓂᖏ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕋᓱᐊᖁᓂᖏᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓂᖏᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᕿᒥᕈᖅᓂᖏᓄᑦ ᐱᓕᕆᕕᒃᓴᖓ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ.  
 • ᐃᓱᒪᒋᓂᖏ, ᓈᒪᒃᓴᖅᑐᓄᑦ, ᑖᑉᑯᐊᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕋᓱᐊᖁᓂᖏ ᐱᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓂᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖕᒥᑦ ᐊᑐᖅᑎᑦᓗᒋᑦ ᐊᓪᓚᖀᑦ ᑐᒃᓕᕆᒃᓂᖏ ᕿᒥᕈᖅᕕᖏᑦ ᐱᓕᕆᑦᔪᓯᕐᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ.  
 • ᐃᓚᓕᐅᑎᓂᖏ ᑐᕋᖓᔪᑦ ᐊᑐᕋᓱᖁᓂᖏ, ᐊᑐᖅᓂᖃᖅᑐᓄᑦ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓄᑦ ᑐᕋᖓᔪᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᖏᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑐᓂᔭᖏᓄᑦ.  
 • ᐱᕙᓪᓕᖅᑎᑦᓇᓱᒃᓂᖏ ᐊᑐᓚᖅᓂᖏ ᐃᖢᐃᑯᑎᖃᖅᑐᑦ ᐋᕿᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᐱᓕᕆᑦᔪᑎᑦ, ᑕᒪᑯᓄᖓ ᐱᑦᔪᑎᖃᑦᑎᐊᕐᑐᓄᑦ, ᐋᕿᒋᐊᖅᓂᖏ ᐃᒪᐃᑦ ᐅᑎᖅᕕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐱᑦᔪᑎᑦ ᑕᒪᑯᓇᖓ ᐆᒃᑐᕈᑎᖃᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᓂᓖᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖏ.
 • ᑐᓂᓂᖏᑦ ᐱᔭᕋᑭᑦᑐᒥᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᑦ ᐊᓪᓚᖀᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏ ᑲᑎᒪᔨᑦ.   
 • ᐱᓇᓱᒃᓂᖏ ᒥᓂᓯᑕᐅᔪᒥᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᖏ ᑐᓂᔭᐅᔪᓄᑦ ᖃᓄᕆᑦᑑᓂᖓ "A" ᓚᐃᓴᐅᔪᑦ ᑐᓂᔭᖏ ᑲᑎᒪᔨᑦ.

]ᐅᒃᑐᕈᑎᑦᓕᒃ / ᑐᒃᓯᕋᕐᑐᖅ (ᖁᓛᓄᑦ) 

 • ᑐᓂᓗᒋᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓯᐅᑎᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ ᑖᑉᑯᓄᖓ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐱᓕᕆᓂᖏ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᑖᑉᓱᒧᖓ ᐱᓕᕆᐊᖏᓄᑦ.
 • ᐱᓕᕆᓂᖏ ᐱᔭᕋᑭᑦᑐᒥᒃ ᑕᒪᐃᑕ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ ᐱᔭᖃᖅᓂᖏ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᖏ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑦᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᓯᕗᐊᓂ, ᐊᑐᖅᑎᑦᓗᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᐊᒍᑦ ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ ᕿᒥᕈᖅᓂᖏ ᐱᓕᕆᕕᒃᓴᖓ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏ ᑲᑎᒪᔨᑦ.   
 •  ᐱᖃᑕᐅᓚᕆᒃᓂᖅ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᕿᒥᕈᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᑦᔪᓯᖅᓂ ᑕᒪᐃᑦᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᓂᖏ ᐱᖃᑕᐃᓄᑦ ᑐᕋᖓᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ.
 • ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓂᖏ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᒃᖢᑎᒃ ᐱᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐋᕿᒐᓱᒃᓂᖏ ᐱᔭᕆᖅᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᐱᑦᔪᑎᑦ ᐱᔭᕋᑭᑦᓂᖅᓴᒥᒃ ᐊᔪᖅᓇᖏᑕᕋᖓᑦ.  
 • ᒪᓕᒃᓴᖅᓃᑦ ᒪᖑᓕᒐᐃᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᓂᖏ ᑕᒪᐃᑕ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᑦ ᑐᓂᔭᖏ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑕᐃᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᖃᑕᐃ ᑖᑉᓱᒧᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ.   

ᐃᓄᓕᒫᑦ (ᖁᓛᓄᑦ) 

(ᐃᓄᓕᒫᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᐱᑦᔪᑎᖃᖅᑐᑦ, ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓚᒌᑦ, ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓚᒌᑦ, ᐊᖁᑎᒃᓴᓕᕆᔨᑦ, ᕼᐋᒻᓚᑯᑦ, ᐊᓯᖏᓗ)

 • ᐃᓚᐅᓚᕆᒃᓂᖅ ᐃᓄᓕᒫᓂ ᕿᒥᕈᖅᓂᖏᓄᑦ ᐱᑦᔪᓰᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏ ᑲᑎᒪᔨᑦ.   
 • ᐱᖃᖅᑎᑦᓂᖏ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕋᓱᐊᖁᓂᖏᓄᑦ ᑐᕋᖓᔪᑦ ᐱᑦᔪᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑎᑦᓗᒍ ᕿᒥᕈᖅᓂᖏᑦ ᐱᑦᔪᓰᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ.   
 • ᒪᓕᒃᓴᖅᓂᖏ ᓇᓗᓇᐃᖅᐸᒋᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᕕᒃᓴᖏ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᓕᑦᕕᒃᓴᖏ ᐋᕿᒃᓯᒪᓂᖏ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᕿᒥᕈᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ.    
 • ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓂᖏ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᒃᖢᑎᒃ ᐱᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔭᕋᑭᑦᑐᒥᒃ ᐋᕿᒃᓂᖏ ᐱᔭᕆᖅᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᐱᑦᔪᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑎᑦᓗᒍ ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ ᕿᒥᕈᖅᓂᖏ ᐱᓕᕆᔨᖏ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᐱᓯᒪᑎᖏᓇᖅᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᖏᓇᖅᓂᖏ ᐋᕿᒐᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕆᖅᓯᒪᖏᑦᑐᓄᑦ ᐱᑦᔪᑎᓄᑦ.  

ᑕᐃᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖓ (DIO) (ᖁᓛᓄᑦ)  

 • ᐱᖃᑕᐅᓚᕆᒃᓂᖅ ᕿᒥᕈᖅᓂᖏᓄᑦ ᐱᑦᔪᓯᖏ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ ᕿᒥᕈᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ.  
 • ᓇᓗᓇᐃᖅᓂᖏ ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑦᔪᑎᑦ ᑐᕋᖓᔪᑦ ᑖᑉᑯᓄᖓ ᑕᐃᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖓᑦ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ (ᕿᑎᖅᒥᐅᑦ, ᑭᕙᓪᓕᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ) ᑕᒪᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐊᑐᒐᐅᒐᔭᖅᑐᖅ.  
 • ᐱᐊᓂᒃᓗᒋᑦ ᑭᓱᓗᒃᑖᑦ ᐃᒪᖅᒧᑦ ᐅᑎᖅᕕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᑦ ᑖᑉᑯᓄᖓ ᐆᒃᑐᕈᑎᖃᖅᑐᓄᑦ, ᐊᑐᕈᒥᓇᕐᓂᖅᓴᑦ ᓯᕗᐊᓂ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᐃᓂᖅ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᓂᖏᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᑐᕋᖓᔪᓄᑦ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ.   
 • ᑐᓴᖅᓯᑦᓂᖏ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐱᓇᕆᖅᓗᒋᑦ ᑭᑐᓕᒫᓂᒃ ᐃᒪᖅᒧᑦ ᐅᑎᖅᕕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᑦ ᐱᑖᖅᓯᒪᓂᖏ ᑖᑉᓱᒧᖓ ᐆᒃᑐᕈᑎᓕᒃᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᕿᒥᕈᖅᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ.   

ᓄᓇᕗᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ (NIRB) (ᖁᓛᓄᑦ) 

 • ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖏ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐆᒃᑐᕋᐅᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᕋᓱᒃᓂᖏᓄᑦ ᕿᒥᕈᕆᐊᖃᖅᒪᖓᖏ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᕿᒥᕈᕆᐊᖃᖏᑦᓂᖏᑦ.
 • ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᓂᖏ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓐᓂᕐᑐᖅᓂᖏ ᐱᓯᒪᑎᒋᓂᖏ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖏᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ, ᑕᒪᑯᐊᑐᑦ ᐅᓐᓂᕐᑐᖅᓂᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᖃᓯᐅᑎᓂᖏ ᒥᓂᓯᑕᐅᔪᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐱᔪᒪᓂᖓᓄᑦ.  
 • ᕿᒥᕈᖅᓂᖏ ᐆᒪᑦᔪᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᑦᔪᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓕᖁᑎᑦ-ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᖏ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐆᒃᑐᑕᐅᓂᖏ.  
 • ᓇᓗᓇᐃᖅᓂᖏ, ᐱᑉᓗᒋᑦ ᕿᒥᕈᖅᓂᖏ, ᐱᓯᒪᒃᒪᖓᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐆᒃᑐᕈᑎᖓ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᒪᖓᑦ, ᐱᓂᐊᖅᐸᑦ, ᖃᓄᖅ ᒪᓕᒐᖏᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕆᐊᓖᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᒐᒃᓴᖃᖅᑎᑦᓂᖏ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᖏ ᒥᓂᓯᑕᐅᔪᒧᑦ; ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒍ, ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᖏ ᐱᑉᓗᒋᑦ ᐃᓄᓕᖁᑎᑦ-ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᖏ ᑐᕋᖓᖏᑦᑐᑦ ᐆᒪᑦᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᔭᒋᑦ ᐊᑐᕋᓱᐊᖁᓂᖏᑦ ᒥᓂᓯᑕᐅᔪᒧᑦ.  
 • ᒥᐊᓂᕆᓂᖏ ᑕᒪᑯᐊᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᒪᓕᒃᓗᒋᑦ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᓂᖏ ᐃᖔᓂ &.

ᓄᓇᕗᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ (NPC) (ᖁᓛᓄᑦ) 

 • ᓇᓗᓇᐃᕐᓂᖏ ᐸᕐᓇᒃᕕᐅᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖏ
 • ᒥᐊᓂᕆᓂᖏ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐊᑐᓚᕆᒃᓂᖓᓄᑦ ᒪᓕᒃᓴᖅᒪᖓᑦ ᓄᓇᑉ ᐊᑐᖅᓂᖏᓄᑦ ᐸᖅᓇᒍᑎᓄᑦ.  
 • ᓇᓗᓇᕐᓂᖏ ᐸᖅᓇᒃᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ, ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᕿᒍᑎᖏ ᐊᑐᖅᓂᓖᑦ ᐸᕐᓇᒃᓯᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖏᓄᑦ ᒪᓕᒃᓴᕐᓂᖏ ᐊᑦᑕᖅᑐᓂᖅᓴᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖏᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᒃᓂᖏᓄᑦ.  

ᒥᓂᓯᑕᖑᔪᖅ  @ ᓄᓇᖃᖃᖅᑐᓕᕆᔨᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᒥ ᐱᕙᓕᐊᔪᓕᕆᔨᑦ ᑲᓇᑕᒥ (AANDC) (ᖁᓛᓄᑦ) 

 • ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᓂᖏ ᓇᓕᐊᒃᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᖏ ᑐᓂᔭᐅᓂᖓ, ᐋᕿᒋᐊᖅᓂᖓ, ᓄᑖᖑᖅᑕᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑎᑕᐅᓂᖓ ᑖᒻᓇ ᖃᓄᕆᑦᑑᓂᖓ “A” ᓚᐃᓴᐅᔪᑦ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᖃᓄᕆᑦᑑᓂᖓ “B” ᓚᐃᓴᐅᔪᑦ ᑕᒪᑯᐊᑦ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᐃᕕᐅᔪᑦ.
 • ᓇᓗᓇᐃᕐᓂᖏ ᖃᓄᖅᑐᑦ ᑕᒪᑯᐊᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᖁᑎᑦ ᓇᐅᑦᑎᐅᒪᑎᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᐅᒃᒪᖓᖏ ᓄᓇᖃᖃᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓂᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᓂᖏ ᓚᐃᓴᐅᔪᓂ ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᑖᑉᑯᓇᖓ ᐃᒪᓕᕆᔨᓂᑦ.    

ᖃᐅᔨᓴᐅᔨ @ ᓄᓇᖃᖃᖅᑐᓕᕆᔨᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᒥ ᐱᕙᓕᐊᔪᓕᕆᔨᑦ ᑲᓇᑕᒥ (AANDC) (ᖁᓛᓄᑦ)  

 • ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑎᑦᓂᖏ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕆᐊᓖᑦ ᑕᒪᐃᑦᓄᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᑦ ᑐᓂᔭᖏ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ.  
 • ᖃᐅᔨᓴᖅᓂᖏ ᐱᓕᕆᐊᖏ ᐱᖃᑕᐃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᑦᔪᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᓚᐃᓴᑖᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒪᓕᕆᔨᓂᑦ.
 • ᐅᖃᐅᑎᓂᖓ ᒥᓂᓯᑕᐅᔪᖅ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑭᓱᓕᒫᓄᑦ ᑎᓕᐅᕈᑎᑦ ᑐᓂᔭᖏ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᐃᓚᖓᓂ 87(1) ᑖᑉᑯᓇᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᑉ ᖃᖓᓂ ᐱᔪᖕᓇᐅᓯᓕᕆᔨᑦ ᐊᐱᖅᓱᐃᔨᕋᓛᑦ ᐱᖁᔭᑦ,  (Nunavut Waters and Nunavut Surface Rights Tribunal Act, S.C. 2002, c. 10).
 • ᓇᓗᓇᐃᕐᓂᖏ ᓚᐃᓴᐅᔪᖅ ᒪᓕᒃᓴᖅᓂᖓ ᐱᑉᓗᒍ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᑦ ᐱᑎᑦᓂᖏ ᒪᓕᒐᖅᓄᑦ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐱᑎᑦᓯᒪᔭᖏ ᓚᐃᓴᐅᔪᓂ.