Katimayini Katimayit

Thomas Kabloona

Havaariyakhat: Ikhivautaliup
Appointment Date: Saptaipa, 2011
Community: Qamanittuaq Appointment Agency: INAC-kut atugahuaquyauninit NWB-kut

Thomas Kabloona inuuhimayuq maniqami haniani Qamanittuaq talvunga nuuhimayuq ilihagiaqhunilu Kavamatuqatkut Ilihaqvianut talvangalu Kuukyuaqmun iniqtiqhugit ilihaqniit. Havaktuq Avatiligiyinut Kanatami, Nunamiittunut Imaliginiq Havakviani, talvangalu Milviqaqvikmi Aulatyutauyunut tapkunani pinguqtuq hivulliqpaq Inuk Milvikmi Maniyauyuq.

Thomas havaqaqhimakmiyuq Tingmitinut Uqhiqhiyiuniqmun Qamanittuaqmi tamaitnutlu kanturagutiqaqhimapluni nanminigiyainik. Katimayiuhimayuq Hamlatkutni, Kamayiupluni Tuquyunut, Katimayiuplunilu Angutikhaligiyinut Katimayini.

Tamna Minihitauyuq Nunaqaqaqtuligiyinut Ukiuqtaqtumilu Pivaliayuligiyit Kanatami tikkuatqikta Mr. Kabloona Ikhivautalikmun tapkununga NWB-kut talvani Saptaipa 4, 2011-mi.

Lootie Toomasie

Havaariyakhat: Ikhivautaliup Tuklia
Appointment Date: Aipuru, 2013
Community: Qikiqtarjuaq Appointment Agency: Kavamatkut Nunavut

Lootie Toomasie tikkuaqtauhimayuq tapkununga NWB-kut talvani Aktuupa, 1999 tamnaupluni NTI-kut niguaqta. Lootie tatya Ikhivautaliup Tikligiya Katimayinut. Lootie Ikhivautaliulakhimakmiyuq tapkununga NWB-kutnut.

Tatya, ahiagut katimayiuniqminut tapkununga Nunavut Imaligiyit Katimayit, Lootie havaqatigiyai tapkuat Baffin Iqalukhiuqtit Katutyiqatigit ahiiniklu inungnut kivgaqtuiniqmun huliniit. Lootie maiyauhimayuq talvani Qikiqtarjuaqmi.

Lootie aulaqattainaqtuq nanminigiyauyunut piluaqtumik Iqalukhiuqtit Katutyiqatiginut tahamunga Qikiqtaalukmiuni.

Ross Mrazek

Havaariyakhat: Katimayini Katimayi
Appointment Date: Aagasi, 2008
Community: Edmonton Appointment Agency: INAC-kut

Ross Mrazek tikkuaqtauhimayuq tapkununga NWB-kut talvani Aagasi, 2008 tamnaupluni Kavamatkut Kanatami niguaqta. Taimanga tamna Minihitauyuq Nunaqaqaqtuligiyinut Ukiurtaqtumilu Pivaliayuligiyit Kanatami tikkuatqikta Mr. Mrazek Katimayini Katimayiuniqmun 2011-mi.

Hivuagut uuma, Ross ilauhimayuq GNWT-kutni 1985-mi, talvani havakhuni Timigiyat Inungnut Havaktit qaphini havakhanut, taphumanga havanguyumun maniyauyuq, nunaliit avikhimaniani Ataniuyuq tamnaluttauq Tukligiya Minihitauyup huli havakhuni Kavamatkut Nunavut atuqhugit tikittiqhugu 2003.

Ross pihimayuq ilihimaniquqtuniqmik ukiuqtaqtumi pityutit, inungnut havagutit, ilitquhit avatiliqutitlu katitlugit atuqpiaqnit qauyimayiuniq pitquhiqnutlu atuqpakhimanit tugangayut ukiuqtaqtup avatigiyainut. Ross pihimayuq hivuagut kivgaqtuiniq tapkunani Katimayit Qulliq Ikumatyutit Katimayiupluni.

Colin Adjun

Havaariyakhat: Katimayini Katimayi
Appointment Date: Julai, 2011
Community: Kugluktuk Appointment Agency: INAC-kut

Colin Adjun tikkuaqtauhimayuq tapkununga NWB-kut talvani Julai, 2011 tamnaupluni Kavamatkut Nunavut niguaqta. Taimaqhimayuq Uumayuligiyiuniqmik tapkunani Timingat Avatiligiyit tamatkikni Kavamtkut Nunatsiaqmi Nunavutmilu. Colin katimayiuhimayuq tapkunani  Nunavut Uumayuligiyiqyuatkut Katimayit, Angayuqanguhimaplunilu katimayiuplunilu tapkununga Kugluktuk HTO-kut. Colin hivuliuyuq Ikhivautalik tapkununga Nunalianut Kugluktuk.

Tatya, ahiagut tapkunanga katimayiuniqminut tapkunani Nunavut Imaligiyit Katimayit, Colin Ikhivautaliup Tukligiya tapkunani Kugluktuk HTO-kut, Hamlatkut Katimayinut, ikayuqpakhunilu tapkunani Kugluktuk Qiniqtitkutni.

Colin angunahuanginnaqtuq, nanigiartuqti, qinminiklu aulagutiqaqpakhuni, ilihimayauqpiartuqlu uluagaqtiuniqmik (3-nik akimayuq nipiliuqtainut).

Alex Ningark

Havaariyakhat: Katimayini Katimayi
Appointment Date: October 14, 2016
Community: Kugaaruk Appointment Agency: INAC-kut atugahuaquniagut NTI-kut

Makabe Nortok

Havaariyakhat: Katimayini Katimayi
Appointment Date: October, 9, 2014
Community: Kugaaruk Appointment Agency: INAC-kut atugahuaquniagut NTI-kut - Kitikmeot Inuit Association

Norman Mike

Havaariyakhat: Katimayini Katimayi
Appointment Date: October, 9, 2014
Community: Pangnirtung Appointment Agency: INAC-kut atugahuaquniagut NTI-kut - Qikiqtani Inuit Association

Amanda Hanson-Main

Havaariyakhat: Katimayini Katimayi
Appointment Date: October 27, 2016
Community: Arviat Appointment Agency: Kavamatkut Nunavut