Nunavut Imaligiyit Katimayit

Tapkuat Nunavut Imaligiyin Katimayit havalgit hakugiknilgitlu maligainut, atuqninut aulatauninutlu imait tahamani Nunavutagauyup Iluani.

Tapkuat NWB-kut hapunnikhimanahuat, aulattiyut maligaqaqtitiyutlu imatqiktunik Nunavutmi ilaliutivakhugit Inuit Qaujimajatuqangit tapkuatlu naunaiyaiyit ilihimanit ihumaligangamik. Tapkuat NWB-kut iniqaqtun talvani Uqhuqtuuq, Nunavut.

Tungahugit

Havagiplugit havaluangit laisataqtitni atuqninut imaqmun iqaqnilu iqakut, naamagangata, tapkuat Katimayit ihumagiyat kitutliqak ihuityutaulaqnit aktuanit tahamunga avatigiyauyumun.  Tapkuat Katimayin tapkuanguyut Inungnut Kavamagiyauqatauyut taimaittumiklu, pinahuaqpaktai tungahuktitailu huliniit ilaulaqnit amihut piqatauyut, ilautitlugitlu ilauyut inungnit, atuqnini pityuhit.  Una amihuni pitaqpaktat piplugit Inungnik Naalaktitiplutik nunaliuyumi nunalikniluniit aktuayauniqpani humikliqak havanguyumin. 

Tapkuat Katimayit havalgit hakugiknilgitlu atuqninit, aulaninut maligaqaqtitnilu nunamittun imait Nunavutmi pinahuaqtailu piqaqtitni nunguttialininut atuqtaunilu imait Nunavutmi —kihimiungittuq nunaqyuaqmi minguiqhiqvikni— piplugit piqaqtitnit nakuuniqhamik ihuaqutaunikhait nunaliuyunut Nunavutmi piluaqtumik Kanatamiunutlu tamaitnut.

Tapkuat NWB-kut aulattiyut ataqpiaqhimaittumik kavamauyunit ahiilu piqatauyut ilagiyauplutiklu anginiqhamun aulattiyiuyunut havalgit ilalgit tahapkuat ahii Inungnut Kavamagiyauqatauyut, ilautitlugit Naunavut Nunap Qangani Piyungnautiligiyit Apiqhuiyigalaat, tapkuat Nunavut Avatiligiyit Katimayit tapkuatlu Nunavut Parnaiyiit Katimayit, ahiiluttauq nuna piqaqnilu aulattiyit timiuyut tapkuattut Nunavut Uumayuligiyiqyuat Katimayit, Nunaliit Avikhimanini Angutikhaligiyit timiuyut nunaliknilu angutikhaligiyit katimayit piluaqtumik.