Inungnik Naalakvik

Maligait Pityuhiqnut

Nakataani 13 tapkunani Nunavutagutinut Angigutit nakataanilu 52 tamnalu 53 tapkunani Nunavut Imaliginiq tamnalu Nunavut Nunap Qangani Piyunganutiligiyit Apiqhuiyigalaat Piquyat  piyaqaqtitai NWB-kut atuqtitnit inungnik naalakvik aktuaniqhani nunaliuyuni hivuagut piniahaqlugit ilai qanugittunit ihumaliugutit piplugit atuqnit imaq iqaqniluniit iqakut.  Tamna inuk apigiyauyuq angigutainik tapkunanga NWB-kut atuqninut imait iqaqniluniit iqakut taiyauyuq uuktugutilik.  Tamna inungnik naalakvik ilaqaqniaq tapkuat uuktugutilgit, tuhaumaqatauyumayut inuit ilagitlu inungnut. 

Tapkuat NWB-kut naunaiqniaqtat naliak inungnik naalakvik atuqtauniagianga titiqatigut piyauniaqnia ilauyunit nanminiqluniit tautugutilutik naalakvik atuqtauyukhaq aktuayauyuni nunalikni nunaliuyutluniit.  Hivuani inungnik naalakvik atuqtauniahaqtitlugu, pitquhiqnut katimaniq nunaliuyunutlu pivikhat atuqtauniaq aktuayauyunut nunaliuyuni katitiqninut tuhagakhat pinahuaqnit pityutauyunut ihumaliugutauniat talvani inungnik naalakvikmi. 

Makpigaliuqnit hatqiqtitaqnitlu atuqtauyut piqpiaquplugit inungnit ilittugiyauni ilauttaqnilu.   Pivaliqtitninut ilauttaqnit, tapkuat titiqaqhimayut ilauyunit uqauhiuyutlu hatqiqtitnit talvani pitquhiqnut katimaniq, nunaliknutlu pivigiyat inungnutlu naalakvik kipuktauyut Qaplunaatun, French Inuktitutlu.  Pigaluaqtitlugu inungnut naalakvik piniaqhimangitkaluaqtitlugu apiqhuiyitut pitquhianik, tapkuat NWB-kut pinguqhimayai Maligait Pityuhiqnut pipkagahuaqhugit tamaita ilauyut kangiqhimaninik nigiuquplugitlu qanuq inungnut naalakvik aulaniagiakha. 

Tapkuat Maligait Pityuhiqnut naniyaulat uvani: