Maligait Atuqninut

Tapkuat Nunavut Imaligiyit Katimayit ("NWB") pinguqtitai una qagitauyakkuvik, ilagiplugu, tapkuat havagini havaqtik pnguqtitninut ihuaqhihimanilu qagitauyakkut inungnut titigaqaqvit piyaqaqtitnitigut atuqhugit nakataani 78 tapkunani Nunavut Imaliqutit Nunavut Nunap Qangani Piyungnautitlugiyit Apiqhuiyigalaat Piquyat  tamnalu nakataani 15 tapkunani Imaliginiqmun Maligait

Naamaginiqtit tahapkununga Maligait Atuqtauninut taugiaqaqnit pilaqniqnut atuqnilu tapkuat NWB-kut qagitauyakkuvia.  Pitagukni uvaluniit atugukni un qagitauyakkuvik, naamagiyat angiqhimayatlu malikhaqninik tahapkuat Maligait Atuqninut.

Quyaginnaq Tuhaqhitaulaitninut Tuhaqhit

Piqaqtitiguvit tuhagakhanik titiqanikluniit tapkununga NWB-kutnut atuqhugu una qagitauyakkuvik tugangayunik ilanganut tapkuat  NWB-kut inungnut havagiyait havangiluniit atuqhugit tapkuat Nunavutagutinut Angigutit tapkuatlu Nunavut Imaliqutit Nunavut Nunap Qangani Piyungnautitlugiyit Apiqhuiyigalaat Piquyat, taimatut kangiqhimayukhauyutit nigiugiyaittutit pilaqniqmikluniit inmigugutinik ihumalutinik tapkununga tuhagakhanut titiqatlunit.  Ilaliutiguktik iliknungayunik tuhagakhanik tapkununga tuhagakhat titiqatluniit, taimatut angiqhimayutit tapkuat inmigugutit tuhagakhat ilaliutyauninik tapkununga inungnut titigaqutinut tuhagakhat uumani qagitauyakuvikmi.

Piqaqtitiguvit tuhagakhanik titiqanikluniit tapkununga NWB-kutnut inmigugutinut pityutimut, tahapkuatut tukhigautmik havakhamun tapkunani NWB-kutni, taima tapkuat NWB-kut pinahuaqpiartut atuqpiaqtitninik inmigugutit tuhaqhityutigittailininik ilingnut tuhagakhanik.

Tamaita inmigugutit tuhagakhat (ilaliutingittut tapkununga inungnut titigaqaqviknut tuhagakhat) katitigait tapkuat NWB-kut aulatauyut tapkunanga Inmigugutinut Piquyat.  Una tukiqaqtuq tuhaqhitauniaqtutin pityutainik tapkuat ilingnut tuhagakhat katitigaunit qanuqlu atulaqninik pilagutitit pitaqninut tapkuat tuhagakhat.

Nakuatuqnit Tuhagakhat

Tapkuat inungnut titigaqaqvit tuhagakhat uumanittut qagitauyakkuvikmi hannaiyaqhimayut tuniyauyutlu ingnit ahiinit tapkuat  NWB-kut.  Tapkuat NWB-kut pilaittut pipkangitailu inungnut titigaqaqvit tuhagakhat uumani qagitauyakkuvikmi nutanguyakhait, nalaumayangi, tamatkiumayangi ulamniqhimaittangiluniit.  Inuit pitaqvigiyai tapkuat inungnut titigaqaqvit tuhagakhat piqaqtitiyut uumani qagitauyakkuvikmi pipkaipituaqvikhagingitai, kihimiupkagahuaqnilu tapkununga qagitauyakkuvikmun pihimayut inmingnut qanugilagutaunit atuqtiuyunut. Atuqtiuyut uuminga qagitauyakkuvikmik uqautyauyut havagiyanginik inmingnut hulivigiplugit.

Pipkaqtitaulaitnit

Tapkuat NWB-kut atuqtaiut tapkuat hapuhimanit ihuinaqtailininut atuqhugit nakataani 31 tapkunani Nunavut Imaliqutit Nunavut Nunap Qangani Piyungnautitlugiyit Apiqhuiyigalaat Piquyat.  Tapkuat NWB-kut pingitai havaginigagingit ulanmiqniit piilguitluniit kitutliqak tapkuat inungnut titigaqaqvit tuhagakhat piqaqnit uumani qagitauyakkuvikmi. Tapkuat NWB-kut piluaqtumik pinigangitai kitutliqak uqauhiunit pinigaqnitluniit nautiumatai tugangayut tapkuat atuqninut una qagitauyakkuvik iluligiyaitlu.

Pingahuatnit-Ilauyut Inuliqutit Tuhagakhaliqutit

Tapkuat NWB-kut atuqni ingnut tuhaqhitaivit kivgaqtuiyut uigunit tapkununga tatya atuqtunut Qagitauyakkuvianut. Inungnut Tuhaqhitautit titiqvit tahapkuat inungnut hatqiumayut havagingitait tapkuat NWB-kut qagitauyakkuvit. Atuqtit niguaqpaktun piqatauninut uvaptingnut atuqhugit inungnut tuhaqhiutautit piyukhat taiguaqlugit tapkuat maligait inmigugutitlu maligait tahapkuat pingahugiyauyunit hilaliuyut ilauyut kivgaqtutinut piqaqtitiyiuyut tahapkuatlu kitutliqak tukhigautit atuqtaqhi pitaqninut tapkuat. Tapkuat NWB-kut atulaqtat Twitter, Facebook, LinkedIn tamnalu/uvaluniit YouTube.

Atuqnilgit Maligait

Tamaita atuqtit uuminga qagitauyakkuvikmik angiqhimayut tapkuat kitutliqak tuhagakhat titiqatluniit piqaqtitai atuqtiuyut tapkununga inungnut titigaqaqvit huguqtigilaittut, uqalitangitlutik, hukhaungitaingitlutik ahiguilutikluniit kitunikluqak nunatagauyumi kavamatuqaniluniit maligaqnik.  Tamaqmik atuqtit uuminga qagitauyakkuvikmik utiqtitaulaittumik tuniyai piyakhaitnik pilaqnilgit Apiqhuiyit tahamunga Nunatagauyumun Nunavut piqatigiplugit kitutliqak pityutauyut hatqigaluaqtitlugitluniit atuqninut uuminga qagitauyakkuvikmik iluligiyaitluniit.

Tamaita atuqtiuyut uuminga qagitauyakkuvikmik utiqtitaulaittumik pinigaingittut kitunutliqak hupuhimanirmut maligaqnutluniit pilagutinut piplugit ihuikutilgit maligaqnut, niguaqnit maligait qanuqtuqnilu ihuaqhaqhimanit, tapkuat pihimanit pingitnigautit ahiagut atulagaluaqnit, kituniliqak maligaqnut huliniit pigiaqni talvani Nunatagauyumi Nunavutmi piplugu tapkuat kitutliqak piyaunit hatqiqtut tapkuat atuqninut una qagitauyakkuvik iluligiyaitlu.

Una qagitauyakkuvik aulatauyuq tapkunanga NWB-kut havaktigiyainit tahamani Nunatagauyumi Nunavutmi, Kanata. Tapkuat maligait qanugitnitlu tapkununga atuqtiuyut pitaqnit atqunilu tapkuat qagitauyakkuvit maligagiyait tapkunanga maligainit Nunavut, tapkuat Nunavutagutinut Angigutit tapkuatlu maligait Kanataup, atuqnilgit Nunavutmi.

Naliaknutluniit pityutmun pilaittut tapkuat NWB-kut tunihinigaqtaulaittut havakvigiyainut tapkuat Apiqhuiyit apiqhuiyigalaatluniit hilatani Nunavut piplugit kitutliqak pilaqnit ukuat qagitauyakkuvit kimitluniit nanitkaluaqtitlugu hilatani Nunavut.

Ayyikkuhiulaitnit Atuqnilu Tuhagakhat and Use of Information

Tamaita hunat talvani qagitauyakkuvikmi ilagiyai tapkuat taihimanit nwb-oen.ca piyut, kihimik ahiagut unniqhimakpata, tapkuat piqutigiyat tapkuat NWB-kut. Tapkuat hunat hapuhimayai ayyikkuhigaulaitninut himiqtautaulaitninutlu maligaqnit.  Tuhagakhat piyaunit atuqhugit ukuat qagitauyakkuvit hatqiqtaulat, ihuaqhatqikhaqni, titigaqtaulutiklu inmingnut, niuvgutaungitnilu atuqlugit kihimik. Atuqtit hanatqikhalaitai tuyutigitqikhaqlugitluniit tapkuat hunat, tamaitnut ilainanutluniit, qanuqluniit, pihimaittumik hivuagut titiqatigut angiqtaulgaqlutik tapkunanga NWB-kut, kihimiutitlugu tapkuat kihimik: Atuqtit pilaqtut atauhiqhinnaqlugu ayyikkuhiuqnit tapkuat hunat piyaulat uumanga qagitauyakkuvikmin, kihimiuyuq inmingnuinaq, maniliugutaungitunut atuqninut, tapkunaninaqlu kitutliqak ayyikkuhiugaulaitnit ahiilu tuhaqhitit piqaqnit piqatigiyailuniit pihimakpata. Atuqtit tuniuqalaitait tahapkuat ayikkuhiuqnit ahiinut, naliakutluniit qagitauyakkut pihimagaluaqtitlugit, naliakkutluniit akiliqtitlugit ahiinutluniit ihumaginit, pihimaittumik hivuagut titiqatigut angiqtaulutik tapkuat nanminigiyanit hunat.

Ikayugut

Ayuqhaguvit atqunianik una qagitauyakkuvik titiqitlugu qagitauyakkut websupport@nwb-oen.ca.

Kihianik ahiagut titigaqhimakpat tahapkunani Maligait Atuqninut, tamaita pilagutai tapkuat NWB-kut pihimattiartut.

Kitutliqak apiqutit, uqauhit, ihumalutitluniit unniqlutigiyatit piplugit tapkuat aulatyutit tapkununga Inmigugutit Piquyat, quyagitnaqlu piyaulaitnit maligait piplugit NWB-kut Qagitauyakkuvia pihimanit tugaqtitaulat pigiyaptingnut Piyaulaqnit Tuhagakhat Inmigugutitlu Kamayimun.

Naamaguhungitkuvit tapkuninga NWB-kut kiutyutainik inmiguqtunut ihumalutinut, tugaqvigilaqtat tamna Aapisia tapkuat Inmiguqtunut Kamisinauyuq hivayaqlugu talvani 1-800-282-1376.