ᐃᖃᓇᐃᔭᒃᓴᑦ

ᐃᖃᓇᐃᔭᒃᓴᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒥᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂ ᐊᔾᔨᒋᖃᑦᑕᖏᑐᑦ, ᑐᖓᓴᐃᓯᒪᔪᒍᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑕᕋᓱᒃᑐᖃᕈᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᑐᓂᑦ. 

ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᔪᓐᓇᕐᑐᑎᑦ ᐃᓕᒃᓂᒃ ᐅᓂᑲᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᑦᑕᕐᓯᒪᔭᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᓪᓗᑎᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑕᕋᓱᒃᓂᕐᓂᒃ.

ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒥᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᒥᕈᖃᑦᑕᕐᑐᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑕᖃᓱᒃᑐᓕᒪᓂᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᒃᓴᓂ ᓴᕿᔭᕐᑐᖃᓕᕋᖓᑦ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᖃᑦᑕᕐᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᓕᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᑕᐃᑦ ᓄᓇᕗᕐᑕᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᖓ ᐱᒋᔭᐅᓕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒋᒍᑎᒃᑯᑦ.  

ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒥᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑕᕈᒪᔪᓂᒃ ᑐᖓᓴᐃᔪᑦ, ᑭᓯᐊᓂ, ᑕᐃᒃᑯᐊᑐᐊᖅ ᐱᓇᓱᒃᑐᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᔪᑦ ᐊᐱᕐᓱᕐᑕᐅᔪᒪᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᒐᔭᕐᑐᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᒃᓴᕐᑕᖃᓕᕋᖓᑦ. 

Nunavut Water Board
c/o Human Resources 
PO Box 119,
Gjoa Haven, NU  X0B 1J0
Fax: 867-360-6369
jobs@nwb-oen.ca