ᐊᐅᓚᑦᔪᑎᓄᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᖏ ᐃᓕᖁᓯᖅᓄᑦ ᓇᓕᒨᕈᑎᑦ

ᑕᒪᐃᑕ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᐊᐱᖅᓱᐃᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏᑦ ᓇᓕᒧᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑖᑉᑯᓇᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᑕᒪᑯᐊᑦ ᐊᐅᓚᑦᔪᑎᓄᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖏ ᐃᓕᑦᖁᓰᑦ ᐊᑲᐅᓇᕈᑎᓄᑦ. ᑕᒪᑯᐊᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᕐᑐᑦ ᑕᒪᐃᑦᓄᑦᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᔪᑎᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᓱᐃᔨᕋᓛᑦ ᐱᑉᓗᒋᑦ ᑭᑐᓕᒫᓄᑦ ᓴᓕᒐᐃᑦ, ᒪᓕᒐᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖁᓰᑦ ᐱᖑᖅᑕᐅᔪᑦ ᑕᒪᑯᓇᖓ ᐊᑐᓂ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐊᐱᖅᓱᐃᔨᕋᓛᓄᑦ. 

ᖃᖑ ᐱᓯᒪᕙᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖏ ᐃᓕᖁᓰᑦ ᓇᓕᒨᕈᑎᑦ ᐊᑐᖅᐸᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᒧᑦ?

ᑖᑉᑯᐊᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖏ ᐃᓕᖁᓰᑦ ᓇᓕᒨᕈᑎᑦ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᖃᖓᓕᒫᖅ ᐃᒪᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏᓄᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐊᒃᑐᐊᓇᔭᖅᑐᓄᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᖏᓄᑦ ᐊᓯᖏᓄᑦ, ᐃᓚᐅᑎᑦᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐆᒃᑐᕈᑎᓕᒃᓄᑦ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ.  

ᑭᓲᕙᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖏ ᐃᓕᖁᓰᑦ ᓇᓕᒨᕈᑎᑦ?

ᐱᑕᖃᖅᑐᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐊᑐᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖏ ᐊᔾᔨᒋᒃᑎᑕᐃᓂᖅ ᓇᓕᓲᕈᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᓱᐃᔨᕋᓛᑦ, ᐃᓚᐅᑎᑦᓗᒋᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ.

1. ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᓖᑦ ᑐᓴᒐᐅᓂᖏᓄᑦ.  ᐱᔭᕋᖓᑦ ᐃᓅᑉ ᐱᔪᒪᓂᖏ ᐊᑲᐅᖏᑦᑐᒥᒃ ᐊᒃᑐᐊᔭᐅᓃᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏᓄᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᐊᔾᔨᒋᒃᑎᑎᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᔪᖕᓇᕐᓂᖏᑦ ᓴᕿᖅᑎᑦᓂᖏᓄᑦ ᐱᑦᔪᑎᖏᑦ.

2. ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖓ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᓕᒃ ᑕᒪᐃᓄᑦ ᐊᔾᔨᒋᒃᑎᑕᐃᓗᑎᒃ.

3. ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏ ᐱᔭᕆᐊᓖᑦ ᓇᓗᓇᐃᑉᑯᑎᑦ ᓴᕿᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐃᓱᒪᑐᐃᓇᕐᓂᐅᖏᑦᑐᖅ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐱᓇᓱᒋᔭᐅᓂᖏᓄᑦ. ᑕᒪᑯᐊᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᓗᒋᑦ ᓴᕿᕈᑕᐅᓂᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᑉᑯᑕᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᓂᖏᓄᑦ.

ᐊᑐᖅᓂᖏᑦ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖏ ᐃᓕᖁᓰᑦ ᓇᓕᒨᕈᑎᓄᑦ  

ᐱᑉᓗᒋᑦ ᑕᒪᑯᐊᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖏ ᑭᑐᓕᒫᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐆᒃᑐᕈᑎᓖᑦ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ, ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᓗᒃ ᐊᒃᑐᐊᔭᐅᔪᑦ ᑖᑉᑯᓇᖓ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᓖᑦ:

  • ᐱᑕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖏ ᑕᒪᐃᑦᓂᒃ ᑐᕋᖓᔪᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ ᐱᑦᓗᒋᑦ ᐱᑦᔪᑕᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓄᑦ.
  • ᓈᒪᒃᑐᒥᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓂᖏ ᑭᑐᓕᒫᓂᒃ ᐱᑦᔪᓯᖅᓄᑦ ᐊᑐᒐᐅᔪᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᓇᔭᖅᑐᓄᑦ ᐱᔪᒪᔭᖏᓄᑦ. ᓈᒪᒃᑐᒥᒃ ᐱᓇᓱᒃᓂᖏᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᓂᖏ ᑕᒪᐃᑕ ᑐᕋᖓᔪᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᓕᐊᑦ.
  • ᐱᑦᔪᑎᓖᑦ ᐅᒃᐱᕆᓂᖏ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏ ᑕᒪᐃᑦᓄᑦ ᐊᔾᔨᒋᒃᑎᑕᐃᓂᖏᑦ (ᑖᒻᓇ ᐆᒃᑐᕈᑕᐅᓂᖓ ᑕᒪᐃᑦᓄᑦ ᐊᔾᔨᒋᒃᑎᑕᐃᓂᖏ ᐱᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖏ ᐊᔾᔨᒋᒃᑎᑕᐅᖏᑦᓃᑦ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᐊᒃᑐᐊᓇᔭᖅᑐᒧᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖓᓄᑦ, ᐱᖏᑦᓂᖅᓴᐅᑎᑦᓗᒍ ᐊᐱᖁᑕᐅᓂᖓ ᐱᒃᒪᖓᖏ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᔾᔨᒋᒃᑎᑦᑎᖏᑦᓂᖏ ᐱᓯᒪᓂᖏᓄᑦ. ᑖᒻᓇ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖅ ᐊᔾᔨᒋᒃᑎᑦᑎᖏᑦᓂᕐᒧᑦ ᓈᒪᒋᐊᓕᒃ.)
  • ᐱᓯᒪᓂᖅ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᒥᒃ ᐊᑭᕋᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᐊᔾᔨᒋᒃᑎᑦᑎᖏᓂᖅᒧᑦ.
  • ᓈᒪᒃᓴᖅᑐᒥᒃ ᐅᑉᐱᕈᓱᒃᓂᖏ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᓈᒪᒃᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᐅᔪᖃᖅᓂᖏ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖏᓄᑦ ᐱᑦᔪᑕᐅᔪᑦ ᓴᕿᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ.
  • ᐱᔪᖕᓇᖅᑎᑦᓂᖏ ᐱᑎᑦᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᑉᑯᑕᐅᔪᑦ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᓴᕿᖅᑎᑦᓂᖏ ᑕᐅᑐᒃᑎᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᐅᑎᓂᖏᓄᑦ ᐱᑦᔪᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᑦᔪᑕᐅᔪᒧᑦ.
  • ᐱᔪᖕᓇᕐᓂᖃᕐᓂᖅ ᑕᒪᐃᑦᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᑉᑯᑕᐅᔪᓄᑦ ᓴᕿᖅᑎᑕᖏᓄᑦ ᐊᓯᖏᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓂᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓂᑦ.
  • ᐊᐱᖅᓱᐃᔪᓂ, ᐱᔪᖕᓇᕐᓂᖅ ᐱᓚᖅᓂᖏᓄᑦ ᑭᐳᒃᑕᐃᓂᖅᒧᑦ ᑭᒐᖅᑑᑎᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᓂᖏᓄᑦ ᐊᑲᐅᔪᒥᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᔪᖕᓇᖅᓂᖏᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᑉᑯᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᔪᖕᓇᕐᓂᖅ.
  • ᐱᑖᖅᓂᖏ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᑦ ᐱᑦᔪᑎᖃᖅᑎᑦᓗᒋᑦ.